Uw privacy (A.V.G.)

Privacyverklaring Kzing voor abonnees van de website kzing.nl

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Kzing voldoet aan de aanwijzingen van de AVG. In deze privacyverklaring staat hoe Kzing met uw privacy omgaat.  Wij geven aan:

 1. De contactinformatie van Kzing
 2. Welke persoonsgegevens we verwerken
 3. De reden voor die verwerking
 4. Hoe lang we ze bewaren en waarom voor die termijn is gekozen
 5. Welke rechten u heeft ter zake van uw door ons bewaarde persoonsgegevens en hoe u ons kan bereiken

 1. Contactinformatie van Kzing

• KVK 51571870
• NL 30 ASNB 0267 1750 94
• Ellis Castenmiller-Westheim
• info@kzing.nl
• Telefoon: 0229-234141

1. Persoonsgegevens
 
Van onze abonnees leggen we bij inschrijving het volgende vast: 
 • De naam van degene die de verantwoording draagt voor het aangaan van het abonnement/de contactpersoon
 • Indien van toepassing: de naam van de organisatie
 • Het mailadres van de contactpersoon
 • De naam van docenten die een account hebben
 • De mailadressen van de docenten die een account hebben

Door het aangaan van het abonnement wordt er toestemming gegeven de ingevulde persoonsgegevens te gebruiken zoals in deze verklaring uiteengezet.

Aarzel niet contact met het ons op te nemen als u vragen over deze privacyverklaring heeft. Dit kan via info@kzing.nl , of telefonisch 0229-234141


2. De redenen voor de manier waarop wij onze administratie voeren

 1. We bewaren de originele formulieren 7 jaar. Dit doen we in verband met de verplichtingen die de Belastingdienst iedere ondernemer oplegt. Een financiële administratie moet 7 jaar bewaard worden en die termijn houden wij dan ook aan.

3. Uw rechten 

a. Verzoek om wijziging

 • Via ons mailadres, info@kzing.nl, kunt u uitleg vragen over de verwerking van uw gegevens , of ons benaderen om bepaalde informatie te verwijderen of aan te passen.
 • U kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen, voor zover verwijdering van gegevens niet conflicteert met andere verplichtingen. 

b. Klachten

 1. Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via info@kzing.nl of telefonisch: 0229-234141
 2. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Tot slot: al onze medewerkers zijn zich bewust van het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens en doen er al het mogelijke aan de privacy van abonnees zo goed mogelijk te beschermen.